messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

folder คู่มือการให้บริการประชาชน
find_in_page คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | เปิดอ่าน : 410
find_in_page คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | เปิดอ่าน : 376
find_in_page คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | เปิดอ่าน : 385
คู่มือสำหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | เปิดอ่าน : 359
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา22 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | เปิดอ่าน : 370
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | เปิดอ่าน : 364
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | เปิดอ่าน : 372
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | เปิดอ่าน : 369
find_in_page คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | เปิดอ่าน : 363
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | เปิดอ่าน : 365
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2558 | เปิดอ่าน : 373
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2558 | เปิดอ่าน : 368
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2558 | เปิดอ่าน : 473
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2558 | เปิดอ่าน : 379
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2558 | เปิดอ่าน : 388
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2557 | เปิดอ่าน : 360
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238

สถิติ sitemap
วันนี้ 139
เดือนนี้19,379
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)66,782
ทั้งหมด 238,786


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง