องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
group กองการศึกษาฯ
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางภัทร์ธีนันท์ กวางประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสุธาสินี ปัญญาแดง
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวศิริพร คุณเกษมทิต
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
ว่าง
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
ว่าง
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางศุภรา สุวรรณโน
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง
นางศรีไพร กันทิพย์
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแดง
นางสายหยุด คำมาเร็ว
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งาวใต้
นางสาวอริศรา สระแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำหล้า
นางสาวณัฐธิดา ชัชวาลย์กุล
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำหล้า
นางสาวพิมพ์พิศา พิชญาโสภณ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง
นางพรรณี จันทร์เที่ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รร.อนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางทิวา ดวงทรง
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษาฯ
นางสาวกัญญาณัฐ รัตนชีวากุล
จ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษ รร.อนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวอนงค์นาฏ อินทร์อุด
จ้างเหมาดูแลเด็ก รร. อนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวภาวิณี เอกสะพัง
จ้างเหมาทำความสะอาด รร.อนุบาล อบต.บ้านร้อง
นายสมศักดิ์ ทองคำ
จ้างเหมายามรักษาการณ์ รร.อนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวรัตนาวดี กล้องยา
จ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านร้อง (สาขาบ้านขวัญคีรี)
นางสาวนันนิษา แกมเงิน
จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.บ้านร้อง
นางสาวสาริณี พรมวิชัย
จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.บ้านแม่งาวใต้
นางสาวธิดา บุญเรือง
จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.บ้านผาแดง


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง