องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โทร.054-365015

บริการข้อมูล
info_outline สอบถามข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94
group คณะผู้บริหาร
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
group สมาชิกสภา
นายสมศักดิ์ พรหมชัย
ประธานสภา
นายสมศักดิ์ พรหมชัย
ประธานสภา
นางสารภี ยิป
รองประธานสภา
นางสารภี ยิป
รองประธานสภา
นายชลกวิน จิระ
สมาชิก สภาอบต. หมู่ที่ 1
นายชลกวิน จิระ
สมาชิก สภาอบต. หมู่ที่ 1
นายธีรเดช ราชไชยา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายธีรเดช ราชไชยา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางสารภี ยิป
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นางสารภี ยิป
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายประเสริฐ จันทร์กลิ่นหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายประเสริฐ จันทร์กลิ่นหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายสถิตย์ ณะสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายสถิตย์ ณะสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายละเมียน พรหมชัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายละเมียน พรหมชัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายวโรดม สมใจ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายวโรดม สมใจ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายแสวง อินทนนท์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นายแสวง อินทนนท์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นางศศืวิมล เครือมา
สมาชิกสภา หมู่ที 6
นางศศืวิมล เครือมา
สมาชิกสภา หมู่ที 6
นายจรัสพงษ์ ภูสิทธิอุดมชัย
สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 7
นายจรัสพงษ์ ภูสิทธิอุดมชัย
สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 7
นายทวีศักดิ์ ปัญญาดี
สมาชิสภา อบต. หมู่ที่7
นายทวีศักดิ์ ปัญญาดี
สมาชิสภา อบต. หมู่ที่7
นายณรงค์ หลวงบุญมี
สมาชิกสภา อบต.ม.8
นายณรงค์ หลวงบุญมี
สมาชิกสภา อบต.ม.8
นายสมศักดิ์ งามเมือง
สมาชิกสภา ม.8
นายสมศักดิ์ งามเมือง
สมาชิกสภา ม.8
นายสมาน คำเรืองฤทธิ์
สมาชิภสภา ม.9
นายสมาน คำเรืองฤทธิ์
สมาชิภสภา ม.9
นายสมศักดิ์ พรหมชัย
สมาชิกสภา ม.9
นายสมศักดิ์ พรหมชัย
สมาชิกสภา ม.9
นายสมบูรณ์ บ่อเงิน
สมาชิกสภา ม.10
นายสมบูรณ์ บ่อเงิน
สมาชิกสภา ม.10
นายศรีวัย จิระ
สมาชิก ม.10
นายศรีวัย จิระ
สมาชิก ม.10
นายสุรศักดิ์ ยิ้มพิมพ์ใจ
สมาชิก ม.11
นายสุรศักดิ์ ยิ้มพิมพ์ใจ
สมาชิก ม.11
นายอุเทน วนาทัศนีย์
สมาชิก ม.11
นายอุเทน วนาทัศนีย์
สมาชิก ม.11
นานยสมศักดิ์ แซ่ฟ่าน
สมาชิกสภา ม.12
นานยสมศักดิ์ แซ่ฟ่าน
สมาชิกสภา ม.12
นายเลาสู ตั้งสกุลเสริมสุข
สมาชิกสภา ม.12
นายเลาสู ตั้งสกุลเสริมสุข
สมาชิกสภา ม.12
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายนรสิงห์ อบมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนรสิงห์ อบมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวดวงแข คำมาเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวดวงแข คำมาเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางฉอ้อน คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางฉอ้อน คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมควร แสนธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมควร แสนธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
group สำนักปลัด
นางสาวดวงแข คำมาเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวดวงแข คำมาเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกฤษลดา กิตติภูมิสรนาท
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกฤษลดา กิตติภูมิสรนาท
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกฤษณา มาลา
จนท.บริหารงานทั่วไป
นางสาวกฤษณา มาลา
จนท.บริหารงานทั่วไป
นางอัลยารัตน์ กันทะมา
บุคลากร
นางอัลยารัตน์ กันทะมา
บุคลากร
สิบเอกธนกฤต เรือนแก้ว
จพง.ธุรการ
สิบเอกธนกฤต เรือนแก้ว
จพง.ธุรการ
นางสาววารุณี หมื่นจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววารุณี หมื่นจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางศิริพร เรือนมูล
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
นางศิริพร เรือนมูล
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
นายวิชัย เรือนมูล
พนักงานขับรถยนต์
นายวิชัย เรือนมูล
พนักงานขับรถยนต์
group กองคลัง
นางฉอ้อน คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางฉอ้อน คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวแสงดาว ทองจักร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวแสงดาว ทองจักร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายธีรพงษ์ สุภาพิน
นักวิชาการคลัง
นายธีรพงษ์ สุภาพิน
นักวิชาการคลัง
นางสาวหทัยกานต์ วงค์ชุมพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวหทัยกานต์ วงค์ชุมพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นายสมควร แสนธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมควร แสนธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอภิสิทธิ์ หล้าเมา
นายช่างโยธา
นายอภิสิทธิ์ หล้าเมา
นายช่างโยธา
นายภควัฒ สานะ
ผช ช่างโยธา
นายภควัฒ สานะ
ผช ช่างโยธา
นายศุภราช จำนง
ผช.ช่างโยธา
นายศุภราช จำนง
ผช.ช่างโยธา
นางสาวอัญชลี จันทร์ผา
ผช.ธุรการช่าง
นางสาวอัญชลี จันทร์ผา
ผช.ธุรการช่าง
นายพิทักษ์พงศ์ จิระ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิทักษ์พงศ์ จิระ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์นรินทร์ บ่อเงิน
จ้างเหมา
นายพงษ์นรินทร์ บ่อเงิน
จ้างเหมา
group กองการศึกษาฯ
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางภัทร์ธีนันท์ กวางประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางภัทร์ธีนันท์ กวางประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางพรรณี จันทร์เที่ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
นางพรรณี จันทร์เที่ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวชมัยพร เรือนสังข์
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวชมัยพร เรือนสังข์
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวนิศามณี กล้องยา
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวนิศามณี กล้องยา
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
ว่าง
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
ว่าง
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
ว่าง
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
ว่าง
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวพิมพ์พิศา พิชญาโสภณ
ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวพิมพ์พิศา พิชญาโสภณ
ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางศุภรา สุวรรณโน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง
นางศุภรา สุวรรณโน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง
นางศรีไพร กันทิพย์
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง
นางศรีไพร กันทิพย์
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง
นางศิริพร บุญสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแดง
นางศิริพร บุญสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแดง
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแดง
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแดง
นางสายหยุด คำมาเร็ว
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งาวใต้
นางสายหยุด คำมาเร็ว
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งาวใต้
นางสาวอริศรา สระแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำหล้า
นางสาวอริศรา สระแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำหล้า
นางสาวณัฐธิดา ชัชวาลย์กุล
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำหล้า
นางสาวณัฐธิดา ชัชวาลย์กุล
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำหล้า
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประหยัด สุวรรณโน)
นายก อบต.บ้านร้อง
(นายประหยัด สุวรรณโน)
นายก อบต.บ้านร้อง