messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

group คณะผู้บริหาร
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประสิทธิ์ อมรศิริวัฒนา
รองนายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 086-4328126
นายธีระเดช ราชไชยา
รองนายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 097-1308157
นายฐิติชัย พันธ์สุวรรณ
เลขานุการนายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 097-9922584
group สมาชิกสภา
นายสมศักดิ์ พรหมชัย
ประธานสภา อบต.บ้านร้อง
โทร : 080-0014583
นายวิษณุ นันทะโย
รองประธานสภา อบต.บ้านร้อง
โทร : 081-7168473
ส.ต.อ.สมชาย จันทร์อินตา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
โทร : 0861921087
นายประวิทย์ จันทร์เป็ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 096-1157166
นายอำนวย เฉียงเหนือ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 094-7616346
นายสถิตย์ ณะสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 086-1873461
นายสุวรรณชัย นาคประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 087-1901490
นายวิษณุ นันทะโย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 081-7168473
นางสาวนรีกานย์ อ่อนใจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 081-9036810
นายทวีศักดิ์ ปัญญาดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 081-4171933
นายสมศักดิ์ งามเมือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 081-4172481
นายสมศักดิ์ พรหมชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 080-0014583
นายเถียน ใจกว้าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 093-0318636
นางสาวมะลิวัลย์ นุแฮ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 083-8747455
นายอภิสิทธิ์ ศรีพิศุทธิ์ตระกูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 098-7873425
นายธีรพล อาซอ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 062-2864300
group หัวหน้าส่วนราชการ
ส.ต.อ.สมชาย จันทร์อินตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
โทร : 0861921087
นายนรสิงห์ อบมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
โทร : 0859169598
นางสาวดวงแข คำมาเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0899519531
นางฉอ้อน คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0612767034
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0953728240
ส.ต.อ.สมชาย จันทร์อินตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0861921087
group สำนักปลัด
นางสาวดวงแข คำมาเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนิรุตต์ ปินตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอัลยารัตน์ กันทะมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกฤษลดา กิตติภูมิสรนาท
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายกรภัทร์ สินธุวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สิบเอกธนกฤต เรือนแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวิชัย เรือนมูล
พนักงานขับรถยนต์
นายพิทักษ์พงศ์ จิระ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0957959119
นายณัฐกานต์ วังซ้าย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0849809783
นางสุพรรณ อินคำวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน)
นางศิริพร เรือนมูล
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล
นางสาวเกศรินทร์ อินแถลง
จ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไปสำนักปลัด
นายวีระศักดิ์ ใจหล้า
จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันฯ
นายณัฐนันท์ แลวงค์นิล
จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันฯ
นายอำนาจ ชิดจ้อย
จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันฯ
นายตรีรัตน์ วันทอง
จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันฯ
group กองคลัง
นางฉอ้อน คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการการเงินและบัญชี/ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวเพชรลดา พรมไชย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวรัตติกร ทะอินตา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวเพชรลดา พรมไชย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก้บรายได้
นายทศพล อ๋อประเสริฐ
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการกองคลัง
นางสาววิกานดา เตชะฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางอรทัย ปัญไชยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
นางลีลานุช ปิ่นแก้ว
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลจัดเก็บรายได้
group กองช่าง
ส.ต.อ.สมชาย จันทร์อินตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0861921087
ตำแหน่งว่าง
วิศกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายชาญณรงค์ ฝั้นสืบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอภิสิทธิ์ หล้าเมา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายจิรวัฒน์ แสนหลวง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายธวัชชัย บุญชุม
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาววนิดา รักนุ่น
จ้างเหมา ปฏิบัติงานธุรการกองช่าง
นายทำรงค์ศักดิ์ แสนอาจ
คนงาน
นายถิรวุฒิ ศักดิ์ดี
จ้างเหมาบริการ
group กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางภัทร์ธีนันท์ กวางประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นายธรรมนูญ แสนหลวง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสุธาสินี ปัญญาแดง
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวศิริพร คุณเกษมทิต
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
ว่าง
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
ว่าง
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางศุภรา สุวรรณโน
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง
นางศรีไพร กันทิพย์
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแดง
นางสายหยุด คำมาเร็ว
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งาวใต้
นางสาวณัฐธิดา ชัชวาลย์กุล
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำหล้า
นางสาวพิมพ์พิศา พิชญาโสภณ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง
นางพรรณี จันทร์เที่ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รร.อนุบาล อบต.บ้านร้อง
ว่าง
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษาฯ

จ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษ รร.อนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวอนงค์นาฏ อินทร์อุด
จ้างเหมาดูแลเด็ก รร. อนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวภาวิณี เอกสะพัง
จ้างเหมาทำความสะอาด รร.อนุบาล อบต.บ้านร้อง
นายสระ เมืองมูล
จ้างเหมายามรักษาการณ์ รร.อนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวรัตนาวดี กล้องยา
จ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านร้อง (สาขาบ้านขวัญคีรี)
นางสาวสาริณี พรมวิชัย
จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.บ้านแม่งาวใต้
นางสาวธิดา บุญเรือง
จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.บ้านผาแดง
นางสาวนราพร ปิงผล
จ้างเหมาดูแลเด็ก รร.อนุบาล อบต.บ้านร้อง
ผู้บริหาร
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238

สถิติ sitemap
อับเดตสถิติสำเร็จวันนี้ 0
เดือนนี้1,276
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)48,679
ทั้งหมด 220,683


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง