ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว U พร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ ๙ (ปากทางเข้าหมู่ ๔ - ลำเหมืองทุ่งร้อง)