ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านขวัญคีรี(นอก) ปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสาย ติดตั้งระบบเสียงตามสาย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง