ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม 2565 ของ ศพด.บ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง