ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย.65 ของศพด.บ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง